با انواع چوب و ویژگی های آن آشنا شوید

در این مقاله در بتدا میخواهیم شما را با تعریفی از چوب آشنا کنیم . به طور کلی چوب، از نظر گیاه‌شناسی بخش جامد و سخت زیر پوست ساقه درخت یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد. در چوب مجراهای دو مجرا قابل مشاهده است: مجراهای چوبی یا بافت چوبی   که شیره خام، آب و [...]