همانطور که در مقاله پیشین بیان کردیم ،خراطی به معنای تراشیدن می باشد . گفتیم که در خراطی، یک قطعه چوب را به وسیله تراشیدن به یک محصول چوبی تبدیل می کنند ولی در نجاری، قطعات مختلف چوب را در کنار هم قرار می دهند تا بتوانند یک محصول چوبی را تولید کنند.

در مقاله پیشین انواع ماشین خراطی و ابزارهای آن را نام برده و به بررسی نکات ایمنی آن پرداختیم.

اکنون در این مقاله سعی داریم بصورت ویدیو به شما نشان دهیم که چگونه یک تکه چوب تبدیل به یک اثر هنری میشود .